Področja na katerih smo dejavni obsega širok spekter inženirskih objektov

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Omrežja fekalnih kanalizacijskih sistemov s čistilnimi napravami, omrežja meteornih kanalizacijskih sistemov, zadrževalniki in vodovodna omrežja. Pri pripravi fekalnih kanalizacijskih sistemov sodelujemo s podjetjem Fortex-AGS, ki nudi s svojimi modularnimi čistilnimi napravami napredne in ekonomične rešitve. Projektno dokumentacijo elektro inštalacij, cestne in javne razsvetljave in TK vodov pripravimo v sodelovanju s strokovnimi sodelavci posameznega področja.

POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE

Ureditev hodnikov ob državnih in občinskih cestah ter poti za pešce. Ureditev kolesarskih stez in pasov ob državnih in občinskih cestah ter poti za kolesarski promet. Uvajanje ukrepov za izboljšano varnost pešcev in kolesarjev v prometu.

CESTNE ZAPORE

Priprava začasnih cestnih zapor vseh tipov za vse kategorije cest (državne in občinske) ter kratkotrajnih zapor za javne prireditve.

INŽENIRSKI OBJEKTI

Gradnje in rekonstrukcije premostitvenih objektov, ureditev opornih zidov, sanacije plazov…

CESTE

Novogradnje, rekonstrukcije in idejne zasnove cest vseh kategorij: glavne, regionalne in lokalne ceste ter javne poti.

ZUNANJE UREDITVE

Površine za mirujoči promet kot so parkirišča, počivališča in odstavne površine. Ureditev okolice ter odvodnjavanja površin.

KRIŽIŠČA IN KROŽIŠČA

Ureditve novih ter rekonstrukcije oz. preureditve obstoječih križišč. Preureditve križišč v krožišča.

ZAČASNA KROŽIŠČA

Preureditev obstoječih križišča v začasna krožišča z uporabo začasnih elementov.

ŠPORTNI OBJEKTI

Zunanja športna igrišča, nogometna igrišča in stadioni v kombinaciji poliuretanskih in zatravljenih površin ali površin iz umetne trave.

OBJEKTI VISOKE GRADNJE

Priprava dokumentacije za stanovanjske in ne stanovanjske objekte.

NADZOR

Izvajanje gradbenega nadzora za vse vrste gradbenih objektov.

INŽENIRING