Reference

Projekt Leto Faza Naročnik
1 Izgradnja pločnika in avtobusnega postajališča na cesti G2-107, odsek 1275 od km 4+450 do km 4+900 2017 PZI
2 Ureditev sredinskega ločilnega pasu AC Dramlje 2017 PID
3 Zdraviliška cesta Rimske Toplice 2017 PID
4 Krožišče pri OŠ Rimske Toplice 2017 PID
5 Izgradnja pločnika in avtobusnega postajališča na cesti G2-107, odsek 1275 od km 4+450 do km 4+900 2017 PZI
6 Razširitev LC 282071 Nazarje - Dobrovlje 2017 PID
7 Razširitev LC 282071 Nazarje - Kokrje 2017 PID
8 Rekonstrukcija JP 782301 Sp. Kraše - Vrtačnik 2017 PID
9 Rekonstrukcija LC 282011 Šmartno - Brdo 2017 PID
10 Rekonstrukcija ceste v Potoku 2017 PID
11 Preložitev RC v Kokarje 2017 PID
12 Izgradnja pločnika Šmartno ob Dreti 2017 PID
13 Partizanska cesta LC 032311 od krožišča do vhoda v park 2017 IDP
14 Lokalna cesta v Medlogu LC 032081 od nadvoza nad AC do križišča z LC 032052 2017 IDP
15 Plaz na vkopni brežini Pirešica na avtocestnem odseku št. 0040 AC Celje – Arja vas 2017 PZI
16 Izgradnja nadomestnega mostu čez Voglajno v Šentjurju 2017 PZI
17 Rogla - novelacija 2017 PZI
18 BUS postajališče Kokarje 2017 PZI
19 Pločnik Šmartno ob Dreti - Volog 2017 PZI
20 Pločnik in BUS Pečica 2017 PZI
21 Izgradnja avtobusnega postajališča na cesti G1-5, odsek 0328 Celje - Šmarjeta od km 7+660 do km 7+800 2017 PZI
22 Novelacija Podolševa 2017 PZI
23 Infrastrukturna ureditev dvorišča Otiški vrh 2017 PZI
24 Postavitev panelne ograje v Mestinju 2017 PZI
25 Doponitev k idejnemu projektu hortikultune ureditve krožišča v Žalcu 2017 PZI
26 Krožišče Žalec pri plinski postaji 2017 PID
27 Novelacija PZI krožišče Latkova vas 2017 PZI
28 Rekonstrukcija makadamskih odsekov cest: JP 532931, JP 533221, JP 533871, JP 535232 2017 PZI
29 Halerjev breg BUS 2017 PID
30 Plaz Širje 2017 PID
31 Krožišče Arja vas 2017 PID
32 AC Tepanje - krožišče 2017 PZI
33 Krožišče Ulipi 2017 PID
34 Zahodna magistrala - kataster 2017 PZI
35 Krožišče Nazarje 2017 PID
36 Plaz na vkopni brežini Pirešica na avtocestnem odseku št. 0040 AC Celje – Arja vas 2017 PID
37 Hodnik Grobelno 2017 PID
38 Rekonstrukcija ceste skozi Šempeter 2017 PZI
39 Parkirišče Dobje 2017 PZI
40 Rekonstrukcija Primorske, Vipavske in Tržaške ulice 2017 PID
41 Gradnja nadomestnega mostu čez Pešnico v Dolah 2017 PZI
42 LC Trnovlje - Zadobrova 2017 PID
43 Vodovod Nova Cerkev - Vitanje 2017 PZI
44 Obnova kanalizacije Podlog pri Šempetru 2017 PZI
45 Parkirišče Grobelno 2017 PID
46 Rekonstrukcija Dobojske ulice 2017 PZI
47 Krožišče Latkova vas 2017 PID
48 Prestavitev LC Rogaška 2017 PGD/PZI
49 Prelasko-Buče-Kozje od km 4,560 do km 6,000 2017 PID
50 Prelasko-Buče-Kozje od km 6,000 do km 6,200 2017 PID
51 Asfaltna baza Otiški vrh 2017 PZI
52 BUS Debro Rozman 2017 PID
53 Vrtna ograja I. gimnazija Celje 2017 PID
54 Zadobrova 2017 PID
55 Ureditev regionalne cesta R2-430/0282, Višnja vas - Celje, "Šmarjeta" 2017 PZI
56 Prvomajska ulica 2017 IDZ
57 Most čez Koprivnico 2017 PGD/PZI
58 Preplastitev regionalne ceste R3-701/1430 Pesek-Rogla-Zeče 2017 PZI
59 BUS Vitanje 2017 IN
60 NIZ inženiring - rušenje Rogaška 2017 PGD
61 Krožišče Mozirje_PID 2017 PID
62 BCP_Slovenj Gradec 2017 PZI
63 Zapora_Vitanje 2017 PZI
64 Prometna študija R1-227 priključek Kotle - Slovenj Gradec 2017 PZI
65 Plinovod Kocbekova ulica Celje 2017 PID
66 Obnova vozišča na G1-1/0241 Dravograd - Radlje od km 0,965 do km 2,090 ter km 2,340 km 3,350 2017 PZI
67 Zapora - most čez Pirešico pri Vinski gori 2017 PZI
68 Varna šolska pot Zagrad 2017 PZI
69 Sanacija cesta R3-700/1272 Sl. Konjice - Oplotnica d km 0,800 do km 3,400 2017 PZI
70 Novelacija cesta R3-686/1279 Straža 2017 PZI
71 Kolesarska steza Levec - Medlog - novelacija 2017 PZI
72 Obnova regionalne ceste R3 -693/2302 Nova Cerkev - Socka – Vitanje od km 6+846 do km 8+100 2017 PZI
73 Preplastitev vozišča na cesti R1-225, odsek 1247 Mozirje - Soteska, od km 0,775 do km 1,215 2017 PZI
74 Preplastitev vozišča na cesti R1-225, odsek 1247 Mozirje - Soteska, od km 1,430 do km 2,135 2017 PZI
75 Braslovče BUS postajališče 2017 PZI
76 Rekonstrukcija R3-694/1268 Velenje - Dobrteša vas - novelacija 2017 PZI
77 Zapora Nova Cerkev - Vitanje 2017 PZI
78 Dovozna cesta Rogaška Slatina 2017 PZI
79 Centralno krožišče Šentjur 2017 PZI
80 Kolesarska povezava skozi kraj Šmarje 2017 PZI
81 Avtobusna Čopova 2017 PZI
82 Avtobusna Levstikova 2017 PZI
83 Avtobusno postajališče Sp. Dolič 2017 PID
84 Zapora Bežigrajska (Spar) 2016 PZI
85 Krožišče pri šoli Rimske toplice 2016 PZI
86 Zapora Cankarjeva ulica 2016 PZI
87 Sanacija plazu na JP922671 Tabor 2016 PID
88 Rekonstrukcija Primorske, Vipavske in Tržaške ulice 2016 PZI
89 Rekonstrukcija mostu čez Pako na LC 410152 2016 PZI
90 Zapora BS Podgrad - popolna zapora 2016 PZI
91 Ureditev cestninskega uporabniškega centra Lopata 2016 PID
92 Obnova vozišča s hladno reciklažo na cesti G2-107, odsek 1276 Podplat - Rogatec, od km 0+170 v dolžini 800 m 2016 PZI
93 Prometna ureditev Rimske Toplice 2016 PZI
94 Proizvodna hala Afrodita 2016 PGD
95 Ureditev para avtobusnih postajališč na cesti G2-107, odsek 1276 Podplat - Roagatec med km in km 2016 PZI
96 Prehod za pešce Mozirje 2016 PID
97 BUS Ljubija 2016 PID
98 Rekonstrukcija in prestavitev vodovoda DN400 / DN200 - Šmarjeta pri Celju 2016 PZI
99 Sanacija palzu Lokovica 2016 PZI
100 Odstranitev stanovanjskega objekta Lokovica 2016 PZI
101 Ureditev regionalne ceste Soteska - Šentrupert skozi naselje Male Braslovče 2016 PZI
102 Ureditev prehoda za pešce v Dobrni 2016 PZI
103 Križišče Črnova 2016 PZI
104 Mlinar - Žalec 2016 PID
105 Preplastitev regionalne ceste R3-684/7460 Prelasko-Buče-Kozje , od km 3+500 do km 6+000 2016 PZI
106 Rekonstrukcija javnih poti JP 782202, JP 782204 in JP 782205 v kraju Potok 2016 PZI
107 Cestni priključek Agip Šmarje pri Jelšah 2016 PZI
108 Zapora krožišče Nazarje 2016 PZI
109 Celjska koča MTB Downhill 2016 IDZ
110 Guček - legalizacija objekta 2016 PGD
111 Zapora krožišče Latkova vas 2016 PZI
112 Ureditev križišča pri stadionu v Šentjurju na cesti R1-234/1280 Dole - Šentjur in LC 396200 v km 2+188 2016 PZI
113 Katasterski elaborat Šmarjeta pločnik 2016 PZI
114 Odstavna niša za cestninski nadzor na AC A1 Šentilj - Sermin, priključek Celje center 2016 PZI
115 Rekonstrukcija dela lokalne ceste z oznako LC 038011 Celje (Partizanska cesta) – Košnica pri Celju 2016 IDZ
116 Ureditev križišča na G1 Velenje - Črnova 2016 PID
117 Odstavna niša za cestninski nadzor na AC A1 Šentilj - Sermin, priključek Sl. Bistrica jug 2016 PZI
118 ZN Rimske Aškerčeva ulica 2016 PID
119 Parkirišče Bohač Nazarje 2016 PID
120 Cestni priključek Pirešica - J-trans 2016 PGD
121 Obnova regionalne ceste R3-693/2302 nova Cerkev - Socka - Vitanje 2016 PZI
122 Krožišče Male Braslovče 2016 PID
123 Odstavna niša za cestninski nadzor na AC A1 Šentilj - Sermin, Razcep Draženci - Krak A 2016 PZI
124 Krožišče Tepanje 2016 PZI
125 Krožišče Žalec - pri plinski postaji 2016 PZI
126 Gallusova ulica - Šmarje 2016 PID
127 Rekonstrukcija R3-686 Žiče - Dramlje 2016 PZI
128 Pločnik 2016 PID
129 Lokalna cesta Renek - Pobrežje 2016 PID
130 Avtobusno postajališče Nova Cerkev 2016 PZI
131 Razširitev mostu Ljubno 2016 PZI
132 Odstavna niša za cestninski nadzor na AC A1 Šentilj - Sermin, Priključek Maribor center - krak A 2016 PZI
133 Odstavna niša za cestninski nadzor na AC A1 Šentilj - Sermin, Priključek Maribor center - krak C 2016 PZI
134 Ureditev AP in prehoda za pešce - Tublje 2016 PID
135 LC Liboje - Zabukovica 2016 PZI
136 Ureditev Celestinove, Vilharjeve in Cigaletove ulice, II faza 2016 PID
137 Preplastitev regionalne ceste R3-684/7460 Prelasko - Buče - Kozje, od km 6+000 do km 6+200 2016 IzN
138 Stanovanjska stavba Fideršek 2016 PZI
139 Obrat za pripravo bitumenskih mešanic 2016 PGD
140 Krožišče Kovaška 2016 IN
141 Meteorni izpust Nazarje 2016 IN
142 Krožišče Radmirje 2016 PZI
143 Javna pot Dobrovlje 2016 PZI
144 Krožišče Žalec - pri plinski postaji: Popolna zapora 2016 PZI
145 Lokalna cesta Liboje - Zabukovica 2016 PZI
146 Ureditev začasnega krožišča v Mozirju 2016 PZI
147 Prometna ureditev Duplek 2016 PZI
148 Krožišče Vitanje 2016 PZI
149 Ureditev sredinskega ločilnega pasu na A1 0038/0638 od km 6,760 do km 7,130 in od km 7,580 do km 8,700 2016 PZI
150 AC niša za nadzor - Ljubljana 2016 PID
151 AC niša za nadzor - Celje - center 2016 PID
152 AC niša za nadzor - Dramlje 2016 PID
153 AC niša za nadzor - Sl. Bistrica 2016 PID
154 AC niša za nadzor - Draženci 2016 PID
155 AC niša za nadzor - Maribor - center 2016 PID
156 Obnova LC Gaji 2016 PID
157 Parkirišče OŠ Šmartno 2016 PZI
158 Modernizacija regionalne ceste R3-628/1441, II. etapa 2016 PZI
159 Poslovno-stanovanjska stavba Feroda 2015 PZI Karel Pavčnik s.p.
160 Pločnik Selo 2015 PID privat
161 AC Celje – Dramlje: Elaborat začasne prometne ureditve 2015 PZI VOC d.d.
162 Parkirišče Celjska koča 2015 PZI ZPO Celje d.o.o.
163 Cesta Dolga Gora 2015 PZI Občina Šentjur
164 Gozdna cesta "Odcep odd. 12 - Suha smreka - podaljšek" in "Bukovec - Konjski vrh" 2015 IP Metropolitana d.o.o.
165 Odstranitev stanovanjskega objekta in novogradnja stavbe za spravilo pridelka: Elaborat začasne prometne ureditve 2015 PZI privat
166 Ureditev semaforiziranega prehoda za pešce v mestu Šmarje pri Jelšah na cesti G2-107, odsek 1275 v km 10+490 2015 PZI Občina Šmarje pri Jelšah
167 Gozdna cesta Solčava - Opresnikovo 2015 PZI Metropolitana d.o.o.
168 Lokalna cesta 782231 Kokarje - Laze 2015 PZI Občina Nazarje
169 Lokalna cesta 733470 Solčava - Matkov kot 2015 PZI Občina Solčava
170 Obnova voziščne konstrukcije A1 Šentilj – Koper: Elaborat začasne prometne ureditve 2015 PZI VOC d.d.
171 Most čez Dreto v kraju Potok 2015 PZI Občina Nazarje
172 Rekonstrukcija LC 034112 Trnovlje - Zadobrova 2015 PZI Mestna občina Celje
173 Sečnja in spravilo poškodovane lipe: Elaborat začasne prometne ureditve 2015 PZI Občina Nazarje
174 Obnova LC Gaji 2015 PZI Mestna občina Celje
175 Cesta v območju S4, ZN Rimske Toplice 2015 PGD Občina Laško
176 Pločnik ob Zdraviliški cesti 2015 PZI Občina Laško
177 Parkirišče pred Bohačem v cenru Nazarij 2015 PZI Občina Nazarje
178 Ureditev semaforiziranega prehoda za pešce v mestu Šmarje pri Jelšah na cesti G2-107, odsek 1275 v km 10+4900 2015 PZI Občina Šmarje pri Jelšah
179 Radio Štajerski val - Šentjur 2015 PID Radio Štajerski val
180 Intervencijska sanacija dilatacij na objektu VA 0121 na AC A1 odsek 0040 v km 6+580: Elaborat začasne prometne ureditve 2015 PZI VOC d.d.
181 Jeklena konstrukcija podesta pomožnih prostorov v ledeni dvorani Celje 2015 PZI ZPO Celje d.o.o.
182 Izgradnja meteorne kanalizacije za potrebe odvodnjavanja Trnoveljske ceste (2. del) 2015 PID VOC d.d.
183 Obnova lokalne ceste Trnoveljska cesta, Faza II od profila 1 do profila 23 2015 PID VOC d.d.
184 Kanalizacija Lokrovec 2015 PID VOC d.d.
185 Lokalna cesta Škofja vas 2015 PID VOC d.d.
186 Vodovod Pečovnik 2015 PID VOC d.d.
187 Celestinova ulica Celje 2015 PID VOC d.d.
188 Preplastitev ceste skozi Šmartno ob Dreti 2015 PZI Občina Nazarje
189 Ureditev hodnika za pešce - Kotec 2015 PZI Občina Nazarje
190 Ureditev prehoda za pešce Mozirje km 10+357 2015 PZI Občina Mozirje
191 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-681/4006 Laško - Breze - Šentjur z ureditvijo pločnika in avtobusnih postajališč na območju med km 19+480m do km 20+130m 2015 PZI Občina Šentjur
192 Rekonstrukcija stanovanjske hiše Podveža – Luče: Elaborat začasne prometne ureditve 2015 PZI privat
193 Sanacija dilatacij na objektih VA 0121 (Pirešica) na AC-A1/0040, VA 0115 (Koprivnica) na AC-A1/0040 in VA 0411 (Koprivnica) na AC-A1/0640 ter ureditev delovnega prehoda v km 3+300: Elaborat začasne prometne ureditve 2015 PZI VOC d.d.
194 Prometna ureditev v območju konjušnice Mlinar (Žalec) 2015 PZI Privat
195 Prehod za pešce na G1/5-0328 v Laškem 2015 PID VOC d.d.
196 Obnova voziščne konstrukcije na odsekih AC A1/0640 Celje – Arja vas od km 3.307 do km 7.639 in na AC A1/0641 Arja – vas – Šentrupert od km 0.000 do km 1.134 in sanacija objektov VA 0122, VA 0412, VA 0121, VA 0411 in VA 0115 2015 PID VOC d.d.
197 Pločnik Šmartno ob Dreti 2015 PZI Občina Nazarje
198 Obnova voziščne konstrukcije na A1/0637 Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice od km 5,300 do km 8,800 in na krakih A, B, C in D priključka 0136 Slovenske Konjice: Elaborat začasne prometne ureditve 2015 PZI VOC d.d.
199 Ureditev cestnega priključka k poslovnemu objektu Afrodita d.o.o. na cesti R3-684/7450 Rogaška Slatina - Rajnkovec v km 0+040. 2015 PZI Afrodita d.o.o.
200 Cestni priključek Radmirje – gasilski dom 2015 PID Občina Ljubno
201 Radio Štajerski val - Šentjur 2015 PID Radio Štajerski val
202 Skladiščna ploščad s tehnico in opornim zidom - Šentjanž pri Dravogradu 2015 PGD SGP KOGRAD – IGEM d.d.
203 Parkirišča za avtodom Celjski park 2015 PZI ZPO Celje d.o.o.
204 Križišče Ulipi - Zreče 2015 PZI DRSI
205 Interventna sanacija ceste - JP 538571 "Košnica pri Celju do h.š. 41A" po neurju septembra 2014 2015 PID Mestna občina Celje
206 Poslovno-stanovanjska stavba Feroda 2015 PID Karel Pavčnik s.p.
207 Plato za tehnološko opremo VOC 2015 PGD VOC d.d.
208 Osvetlitev mostu Nazarje 2015 PZI Občina Nazarje
209 Prometna ureditev Šmarje center 2015 PZI DRSI
210 Izvedba prekopov na glavni cesti G2-107, odsek 1275 za projekt "Izvennivojsko križanje glavne in regionalne žel. proge z glavno cesto Šentjur - Mestinje v Grobelnem": Elaborat začasne prometne ureditve 2014 PZI Strabag d.o.o.
211 Odprava napak na objektih nadvoz 4-3 JP 703911 (Sv. Trojica) in nadvoz 4-4 na LC 203401: Elaborat začasne prometne ureditve 2014 PZI VOC d.d.
212 Odprava napak na objektu nadvoz 4-2 in nadvoz 4-5 na R2-439/1525 Cerkvenjak – Senarska: Elaborat začasne prometne ureditve 2014 PZI VOC d.d.
213 Odprava napak na objektu viadukt 6-1 na AC-A5/0808 Sv. Trojica – Cerkvenjak: Elaborat začasne prometne ureditve 2014 PZI VOC d.d.
214 Območje naselja IZLAKE, na državni cesti R1-221, odsek 1227 TROJANE – IZLAKE, od km 5,850 do km 6,250 2014 PID DRSI
215 Komunalna ureditev za individualno stanovanjsko gradnjo območja BIČ v kraju Šmartno ob Dreti 1. faza ureditve 2014 PID Občina Nazarje
216 Odprava napak na objektu nadvoz 4-1 in most 5-2 na R2-439/1525 Cerkvenjak – Senarska: Elaborat začasne prometne ureditve 2014 PZI VOC d.d.
217 Zemeljska in gradbena dela na objektu kamnolomu Črna za namen postavitve mobilne asfaltne baze, 1. faza 2014 PZI Komgrad d.o.o.
218 Preprojektiranje ureditve križišča pri OŠ Šentjur na cesti R2-234/1280 Dole - Šentjur v km 2+418 2014 PZI Občina Šentjur
219 Ureditev avtobusnega postajališča v Zadobrovi 2014 PZI Mestna občina Celje
220 Rekonstrukcija lokalne ceste Ljubečna - Žepina - Proseniško z oznako LC 464073 2014 PZI Mestna občina Celje
221 Kanalizacijsko omrežje v naseljih Zg. in Sp. Duplek, Dvorjane in Vurbek: Elaborat začasne prometne ureditve 2014 PZI VOC d.d.
222 Knjižnica I. gimnazija Celje 2014 PID I. Gimnazija v Celju
223 Rekonstrukcija in dograditev prometnega omrežja - JP 533312 2014 PZI Mestna občina Celje
224 Most v Vrniji na potoku Krumpah 2014 PZI Občina Ljubno
225 Elaborat zaščite plinovoda ob javni poti JP 897501 Škorjanc - Bezovje 2014 PZI KS Grobelno
226 Izgradnja pločnika ter klančine za pešce v Starem Velenju 2014 PZI Mestna občina Velenje
227 Magistralni vodovod Paka, 2 faza: Elaborat začasne prometne ureditve 2014 PZI Mestna občina Velenje
228 Parkirišče za osebna vozila v Grižah 2014 PID VOC d.d.
229 Izgradnja meteorne kanalizacije za potrebe odvodnajvanja Trnoveljske ceste 2014 PID Mestna občina Celje
230 Obnova lokalne ceste Trnoveljska cesta faza II 2014 PID Mestna občina Celje
231 Priključek Glin 2014 PZI DRSI
232 Izgradnja pločnika ob Gasilski ulici 2014 PZI Mestna občina Celje
233 Ureditev parkirišč Kozmetika Afrodita 2014 PZI Afrodita d.o.o.
234 Magistralni vodovod Paka, 3 faza: Elaborat začasne prometne ureditve 2014 PZI Mestna občina Velenje
235 Rekonstrukcija Teharske ceste 2014 PZI Mestna občina Celje
236 Pločnik Selo 2014 PZI privat
237 Dograditev obstoječega cestnega omrežja na parc. št. 931/1 k.o. Šmartno 2014 PGD/PZI Mestna občina Celje
238 Maistrova ulica 2014 PID VOC d.d.
239 Delavska ulica 2014 PID VOC d.d.
240 AB plato dim. 10 m x 50 m 2014 PID Simbio d.o.o.
241 Rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC15/134011 Bukovžlak Proseniško 2014 PID VOC d.d.
242 Rekonstrukcija LC Šmartno ob Paki 2014 PID VOC d.d.
243 Sanacija prepusta na AC-A1, odsek 0640, Celje - Arja vas: Elaborat začasne prometne ureditve 2014 PZI VOC d.d.
244 Hitrostne ovire Duplek 2014 PZI Občina Duplek
245 Ograja pri I. gimnaziji v Celju 2014 PID I. gimnazija v Celju
246 Komunalna oprema stanovenjske soseske Poljana 2014 PGD/PZI Občina Šmerje pri Jelšah
247 Skladišče in visokoregalno skladišče Podgrad 2014 PZI Etra d.o.o.
248 Sanacija Bača 2014 PZI SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
249 Zapora BS Podgrad: Elaborat začasne prometne ureditve 2014 PZI OMV d.o.o.
250 Rekonstrukcija in dograditev prometnega omrežja - JP 533312 2014 PID Mestna občina Celje
251 Ukinitev priključka lokalne ceste LC 406101 na glavno cesto G2-107/1275 Šmarje pri Jelšah - Mestinje v km 14+305: Elaborat začasne prometne ureditve 2014 PZI Občina Šmarje pri Jelšah
252 CRID Kokrska jasa (taborniki) 2014 PGD/PZI Društvo tabornikov rod II. grupe odredov Celje
253 Kanalizacijsko omrežje Kokrje 2013 IDZ Občina Nazarje
254 Izgradnja pločnika ob regionalni cesti R1-225, odsek 1247 Mozirje – Soteska od km 0,440 do km 0,750 2013 PZI Občina Mozirje
255 Izgradnja zidu pri OŠ Nazarje 2013 PGD Občina Nazarje
256 Ureditev in semaforizacija križišča "Šentrupert - Ločica" 2013 PID VOC d.d.
257 Podvoz za kolesarje Mislinja 2013 PID DRSI
258 Izgradnja povezovalne ceste in nadomestnega mostu čez Savinjo v občini Rečica ob Savinji 2013 PID Občina Rečica ob Savinji
259 Izgradnja povezovalne ceste med cestama LC 768151 (Renek) in LC 767431 (Pobrežje) 2013 PGD Občina Rečica ob Savinji
260 Ureditev križišča regionalnih cestnih odsekov R2-430/0277/0278 Ložnica – Tepanje – Slo. Konjice in R3-686/1278 Tepanje - Žiče LC 768151 (Renek) in LC 767431 (Pobrežje) 2013 PID DRSI
261 Magistralni vodovod Paka, odsek Vodončnik – črpališče Čujež DN400: Elaborat začasne prometne ureditve 2013 PZI Mestna občina Velenje
262 Izvennivojsko križanje glavne in regionalne žel. proge z glavno cesto Šentjur - Mestinje v Grobelnem: Elaborat začasne prometne ureditve 2013 PZI Strabag d.o.o.
263 AB palto dim. 10 m x 50 m 2013 PGD / PZI Simbio d.o.o.
264 Preplastitev regionalne ceste R3-684/7460 Prelasko - Buče - Kozje , od km 3+500 do km 6+000 2013 PID DRSI
265 Ureditev dovozne ceste do OŠ Ponikva 2013 PZI Občina Mozirje
266 Izgradnja pločnika in avtobusnega postajališča na cesti G2-107, odsek 1275 od km 4+450 do km 4+900 2013 PZI Občina Šmarje pri Jelšah
267 Ureditev para avtobusnih postajališč na cesti G2-107, odsek 1275 od km 7+350 do km 7+550 (Halerjev breg) 2013 PZI Občina Šmarje pri Jelšah
268 Ureditev semaforiziranega prehoda za pešce v mestu Šmarje pri Jelšah na cesti G2-107, odsek 1275 v km 10+600 2013 PZI Občina Šmarje pri Jelšah
269 Ureditev regionalne ceste skozi Dobrno, R2-429/1154 od km 1+330 do km 1+380 2013 PID DRSI
270 Ureditev para AP Hrašan ob R1-225/1246, od km 1,900 do 2,180 2013 PID DRSI
271 Garaža s skladiščnimi prostori (sprememba namembnosti) 2013 PZI privat
272 Prekrivanje strehe na objektu Slovenskih železnic na naslovu Ulica XIV divizije 2 Celje: Elaborat začasne prometne ureditve 2013 PZI KROV, d.o.o.
273 Oporni zid - Lesičar 2013
274 Sanacija plazu Vransko 2013 PID Občina Vransko
275 Križišče Šoštanj 2013 PID VOC
276 Ureditev posledic poplave november 2012 na lokalni cesti 221050 Ljubno-Plac-Tašk-Rastke-Smrekovec (ukrep št. 3, 7 in 11 na odseku 221055) 2013 PZI Občina Ljubno
277 Sanacija zajede ob Dravinji in ceste (LC 485081) pri Tišlerjevi žagi v Skomarju 2013 PID Občina Ljubno
278 Popolna zapora na LC 906571 v Grobelnem: Elaborat začasne prometne ureditve 2013 PZI Strabag d.o.o.
279 Preplastitev ceste G2-112, odsek 1254 Holmec – Poljana od km 1.000 v dolžini 500 m: Elaborat začasne prometne ureditve 2013 PZI DRSI
280 Izgradnja pločnika ob cesti G2-107, odsek 1275 Šentjur – Šmarje pri Jelšah (pri Kmetijski šoli v Šentjurju) 2013 PID Občina Šentjur
281 Priključek k AP Rogaška slatina 2013 PZI Občina Rogaška Slatina
282 Fekalna kanalizacija in MČN v naselju Pusto Polje 2013 PZI Občina Nazarje
283 KANALIZACIJSKO OMREŽJE POLZELA 2013 PGD, PID Občina Polzela
284 FEKALNA KANALIZACIJA IN MČN V NASELJU ŠMARTNO OB DRETI IN VOLOG 2013 PZI Občina Nazarje
285 Izgradnja pločnika ob regionalni cesti R1-225, odsek 1247 Mozirje – Soteska od km 0,440 do km 0,750 2013 PZI Občina Mozirje
286 Izgradnja povezovalne ceste LC 767431 (Pobrežje) od križišča z LC 267111 do profila P26 v dolžini 405m 2013 PGD Občina Rečica ob Savinji
287 Ureditev posledic poplave november 2012 na lokalni cesti 221050 Ljubno-Plac-Tašk-Rastke-Smrekovec (odseki 221053, 221054, 221055 in 221056) in lokalni cesti LC 221080 Rastke-Planina-Grega (odsek 221081) 2013 PZI Občina Ljubno
288 Rekonstrukcija regionalne ceste R3-694/1268 Velenje- Dobreteša vas od km 1+090 do km 1+350 2012 IDP, PZI DRSC Ljubljana
289 Začasne ureditve rekonstrukcije križišča regionalnih cestnih odsekov R3-681 odsek 4006 Laško- Brezje, R3-681 odsek 7233 Šentjur (Podgora-Nova V), lokalne ceste LC396270 in priključka za obvozno cesto pri Šentjurju 2012 IDZ Občina Šentjur
290 Ureditev križišča na glavni cesti G1-5/1260 Zg. Dolič- Velenje, od km 11+264 do km 11+450 2012 PZI DRSC Ljubljana
291 Sanacija plazu »Lokovica« na cesti R2-426/1269 Pesje- Gorenje od km 0,860 do km 0,960 2012 PGD, PZI DRSC Ljubljana
292 Rekonstrukcija Delavske ulice v Celju 2011 PZI MO Celje
293 Dvosmerna kolesarska steza Medlog - Levec ob cesti R2-447, odsek 0286 Medlog - Petrovče 2011 PZI DRSC Ljubljana
294 GOSTILNA GROF, VRANSKO Z ZUNANJO UREDITVIJO 2011 PGD, PZI, PID KOVEGO
295 Ureditev križišča Šaleške ceste, Rudarske ceste in parkirišč objekta TC3 Velenje na cesti G1-4 odsek 1260 Zg. Dolič- Velenje v mestu Velenje 2011 PZI, PID DRSC Ljubljana
296 Kolesarski podvoz pod cesto G1-4, odsek 1259 Slo.Gradec- Lužnik v km 5+111 2011 PZI, PID MO Slo. Gradec
297 Začasna ureditev Križišča Žalec (pri plinski postaji) na regionalni cesti R2-447/0287 Petrovče- Žalec v km 1+060 2011 PZI Občina Žalec
298 Ureditev ceste R3-694, odsek 1268 Velenje- Dobrteša vas, pododsek skozi Polzelo od km 12+000 do km 12+500 2010 PZI, PID DRSC Ljubljana
299 Cesta R2-425, Odsek 1419 Pesje- Velenje Ureditev podhoda za pešce v km 3+750 2010 PZI, PID MO Velenje
300 Izgradnja vodovoda Homec- Okonina 2010 PID Občina Rečica/Savinja
301 Ukrepi za povečanje poplavne varnosti dela naselja Stranice ob cesti R2-430, odsek 0281 2010 PZI Občina Zreče
302 Preureditev počivališča Lopata »sever« Avtocesta A1 Šentilj – Srmin, Odsek 1660 počivališče lopata Sever 2010 PZI dars
303 Obvozna cesta Gornji Grad, na regionalni cesti R1-225/1085 Črnivec- Radmirje, od km 10+600 do km 11+300 2009 IDP DRSC Ljubljana